S P I N E T O W E R

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması SPINE YÖNETİM İŞLETİM VE PAZARLAMA A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
• İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme


ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Toplanan Kişisel Veriler

Kişisel veri kimliği; belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Şirket aşağıdaki belirtilen metotlarla Ziyaretçilerinden işyerindeki faaliyetleri ile ilgili olarak çeşitli veriler toplamaktadır. Sizlerden Ziyaretçilerimiz olarak ad, soyad, TCKN, kartlı geçiş sistemindeki hareket, ziyaret ettiğiniz taraf bilgisi, sessiz kamera görüntüleri bilginizi almaktayız.

Kişisel Verilerin İşleme Amacı

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen şartlar uyarınca kişisel verileriniz; ziyaret eden kişiye haber vermek, ziyaretçiyi doğrulamak, güvenlik amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılma Amacı

Şirket, bu verileri gerektiğinde ziyaret ettiğiniz şirket ile polis, jandarma ve diğer güvenlik görevlileri ile ve idari organlar ve yargı mercileri ile paylaşacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, danışma personeli veya güvenlik görevlisinin tuttuğu kayıtlar ve kameralar ile toplanacaktır ve işlenecektir. Şirket verileri toplarken meşru menfaat için zorunlu olması gerekçesine dayanacaktır.

KVKK’ya göre haklarınız

Şirket, bu verileri gerektiğinde ziyaret ettiğiniz şirket ile polis, jandarma ve diğer güvenlik görevlileri ile ve idari organlar ve yargı mercileri ile paylaşacaktır.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için yapacağınız başvurularda güvenliğiniz için kimliğinizi doğrulamamız gerekmektedir. Bu kapsamda; KVKK’nın 11.maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Şirketimize (“Büyükdere Cad. No:243 Maslak/İstanbul” adresine) yazılı olarak veya kvkk@spine-tower.com isimli e-posta adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz.


Başvurunuzun Türkçe olması ve içeriğinde;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
e) Talep konusu bulunması zorunludur.


REZİDANS SAKİNLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması SPINE YÖNETİM İŞLETİM VE PAZARLAMA A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
• İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme


ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.


İşlenen Kişisel Veriler

• Kimlik bilgileri, (Ad soyadı, kimlik numarası, doğum tarihi)
• İletişim bilgilerinizi, (Numara, E-Posta)
• Firma bilgilerinizi, (Meslek, firma adı)
• Ziyaretçi bilgilerinizi,
• Acil durum haber verilecek kişi bilgilerinizi,
• Evcil hayvan bilgilerinizi,
• Kapı giriş/çıkış kayıtlarınızı,
• Araç plaka bilgilerinizi,
• Kamera görüntülerinizi.


Kişisel Verilerin İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; bina güvenliğinin sağlanmak, acil durumlarda müdahale edebilmek, evcil hayvanlarınızın takip edebilmek, otopark hizmeti vermek, ziyaretçiyi doğrulamak ve güvenlik amaçlarıyla işlenmektedir.


Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, resepsiyon veya güvenlik görevlisinin tuttuğu kayıtlar, kapı giriş/çıkış sistemi, plaka tanıma sistemi ve kameralar ile toplanacaktır. Kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinde yer alan; “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebebine dayanarak işlenmektedir.


Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirketimiz, bu verileri hiçbir taraf ile paylaşılmayacak olup SPİNE YÖNETİM İŞLETİM VE PAZARLAMA A.Ş tarafından muhafaza edilecektir.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklar

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;


• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimize yazılı olarak veya kvkk@spine-tower.com isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak iletebilirsiniz.


OFİS ÇALIŞANLARINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması SPINE YÖNETİM İŞLETİM VE PAZARLAMA A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
• İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme


ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.


İşlenen Kişisel Veriler

• Kimlik bilgileri, (Ad soyadı, kimlik numarası, doğum tarihi)
• İletişim bilgilerinizi, (Numara, E-Posta)
• Firma bilgilerinizi, (Meslek, firma adı)
• Ziyaretçi bilgilerinizi,
• Acil durum haber verilecek kişi bilgilerinizi,
• Evcil hayvan bilgilerinizi,
• Kapı giriş/çıkış kayıtlarınızı,
• Araç plaka bilgilerinizi,
• Kamera görüntülerinizi.


Kişisel Verilerin İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; Yukarıda yer alan kişisel verileriniz bina kapı giriş takip sisteminin kullanılabilmesi, bina güvenliğinin sağlanması, kapı giriş çıkış işlemlerinizin kayıt edilmesi/izlenmesi, otopark hizmeti vermek amacıyla işlenecektir.


Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, görev aldığınız firma yetkilileri veya kapı giriş/çıkış sistemi, plaka tanıma sistemi ve kameralar ile toplanacaktır. Kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinde yer alan; “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebebine dayanarak işlenmektedir.


Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirketimiz, Kişisel verilerinizi, talep edilmesi halinde resmi kurumlara, mülk sahibi ve bağlı olduğunuz firmaya yukarıda bahsedilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklar

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;


• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimize yazılı olarak veya kvkk@spine-tower.com isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak iletebilirsiniz.